RizVN Login
 
 
28,15,0,50,1
600,600,60,2,3000,5000,25,800
90,250,0,50,12,30,50,2,70,12,1,50,1,1,0,5000
Powered By Creative Image Slider
123
Face to face with nature...
more....
Face to face with nature...
more....
ข่าวสาร/กิจกรรม
IMAGE
การเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพตามหลัก ๓อ. ๒ส.
วันศุกร์, 27 ตุลาคม 2560
  การเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพตามหลัก ๓อ. ๒ส. ... Read More...
IMAGE
ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
วันพฤหัสบดี, 12 ตุลาคม 2560
  บทความเรื่อง   ตรวจกันบ้างหรือเปล่า    ... Read More...
ข่าวประชาสัมพันธ์
IMAGE ประชาสัมพันธ์การสนับสนุนงบประมาณให้องค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์ (NGO) ประจำปี 2561
วันจันทร์, 07 สิงหาคม 2560 ประชาสัมพันธ์ หลักเกณฑ์และแนวทางการสนับสนุนงบประมาณองค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์ปีงบประมาณ 2561 ดาวน์โหลดเอกสารคลิก     Read More...
IMAGE ละครป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันและเสริมสร้างจริยธรรมคุณธรรม
วันพฤหัสบดี, 18 กุมภาพันธ์ 2559 - ผลงานชนะเลิศ การประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ระดับมัธยมศึกษา ประจำปี 2558 ของสำนักงาน ป.ป.ช. - ผลงานรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ระดับมัธยมศึกษา ประจำปี 2558... Read More...
IMAGE ใบลงทะเบียน ผู้เข้าร่วมประชุมนำเสนอผลงานดีเด่น
วันจันทร์, 11 มกราคม 2559 ใบลงทะเบียน ผู้เข้าร่วมประชุมนำเสนอผลงานดีเด่น เพื่อคัดเลือกเป็น อสม. ดีเด่น ระดับเขตสุขภาพ/ภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   วันที่ 13 มกราคม 2559 วันที่ 14 มกราคม 2559 Read More...
IMAGE กำหนดการคัดเลือก อสม.ดีเด่น ระดับเขตสุขภาพและภาคคะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2559
วันพุธ, 06 มกราคม 2559 กำหนดการคัดเลือก อสม.ดีเด่น ระดับเขตสุขภาพและภาคคะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2559 วันที่ 12 - 14 มกราคม 2559 ณ สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 8 Read More...
IMAGE แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกอาสาสมัครสาธารณาสุขประจำหมู่บ้านดีเด่น
วันจันทร์, 04 มกราคม 2559 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกอาสาสมัครสาธารณาสุขประจำหมู่บ้านดีเด่น ระดับเขตสุขภาพที่ 7 8 9 10  และระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีพุทธศักราช 2559 (คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 2162/2558)... Read More...
จัดซื้อจัดจ้าง
IMAGE ร่างประกาศกรมสนับสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ...
วันจันทร์, 15 มกราคม 2561 ( สำเนา )     ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต ๘ จังหวัดอุดรธานี เป็นอาคาร คสล. ๔ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๒,๗๑๐... Read More...
IMAGE ประกาศกรมสนับสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานถมดินพร้อมปรับเกลี่ย ขนาดไม่น้อยกว่า...
วันศุกร์, 29 ธันวาคม 2560 ประกาศกรมสนับสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานถมดินพร้อมปรับเกลี่ย ขนาดไม่น้อยกว่า 33,600 ลูกบาศก์เมตร สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 8... Read More...
IMAGE ร่างประกาศกรมสนับสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานถมดินพร้อมปรับเกลี่ย...
วันอังคาร, 26 ธันวาคม 2560 ร่างประกาศกรมสนับสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานถมดินพร้อมปรับเกลี่ย ขนาดไม่น้อยกว่า 33,600 ลูกบาศก์เมตร สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 8... Read More...
IMAGE ประกาศสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 8
วันพุธ, 29 พฤศจิกายน 2560 ประกาศสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 8 เรื่อง เผยแพร่แผยการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561                Read More...
IMAGE ประกาศเผยแพร่แผยการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
วันศุกร์, 22 กันยายน 2560 ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่อง เผยแพร่แผยการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รายการถมดินพร้อมปรับเกลี่ยขนาดไม่น้อยกว่า 33,600 ลูกบาศก์เมตร                Read More...
งบทดลองรายเดือน ประจำปีงบประมาณ 2560
IMAGE ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๐
วันพุธ, 04 ตุลาคม 2560   ประจำเดือนกันยายน  ๒๕๖๐ ดาวน์โหลดไฟล์คลิก       Read More...
IMAGE ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๐
วันพฤหัสบดี, 14 กันยายน 2560   ประจำเดือนสิงหาคม  ๒๕๖๐ ดาวน์โหลดไฟล์คลิก       Read More...
IMAGE ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐
วันพุธ, 16 สิงหาคม 2560   ประจำเดือนกรกฎาคม  ๒๕๖๐ ดาวน์โหลดไฟล์คลิก       Read More...
IMAGE ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๐
วันอังคาร, 11 กรกฎาคม 2560   ประจำเดือนมิถุนายน  ๒๕๖๐ ดาวน์โหลดไฟล์คลิก       Read More...
IMAGE ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐
วันศุกร์, 02 มิถุนายน 2560   ประจำเดือนพฤษภาคม  ๒๕๖๐ ดาวน์โหลดไฟล์คลิก     Read More...
วิศวกรรมการแพทย์
IMAGE โครงการ ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาภาคีเครือข่ายมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ด้านมาตรฐานวิศวกรรมการแพทย์
วันจันทร์, 01 พฤษภาคม 2560     การประชุมเชิงปฏิบัติการ การอบรมฟื้นฟูความรู้ด้านมาตรฐานการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์พื้นฐาน โครงการ ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาภาคีเครือข่ายมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ... Read More...
IMAGE สอบเทียบและบำรุงรักษาเครื่องมือทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร
วันจันทร์, 01 พฤษภาคม 2560 ดำเนินงานการบำรุงรักษาและสอบเทียบมาตรฐานเครื่องมือแพทย์ ให้กับโรงพยาบาลกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร ระหว่างวันที่ 27-28  เมษายน 2560  จำนวนทั้งสิ้น  259 เครื่อง รายละเอียดดังนี้   1... Read More...
IMAGE มฐ.ระบบการจัดการคุณภาพและความปลอดภัยด้านอาคาร สภาพแวดล้อมและเครืองมือแพทย์
วันพุธ, 13 มกราคม 2559 คู่มือมาตรฐาน   มาตรฐานระบบการจัดการคุณภาพฯ   มาตรฐานอาคารและสภาพแวดล้อม   มาตรฐานความปลอดภัย   มาตรฐานสิ่งแวดล้อม   มาตรฐานสื่อสาร   ยกร่างมาตรฐานเครื่องมือแพทย์  ... Read More...

ปฏิทินกิจกรรม

No events

Who's Online

มี 7 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

043054
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
13
51
64
42344
1126
1080
43054
Your IP: 54.83.81.52
2018-01-22 04:40

Smart60

dwh2

home1

Bureau of Administration2

home3

home4

ex

emergency center

complaint

complaintTrack

e saraban

dwh2 mrd

thaiphc

asm

banner thtv